14.9.2022 – Apuraha4 asiakkaat tyytyväisimpiä

Miksi asiakastyytyväisyyttä kannattaa mitata?

Kun asiakas valitsee palvelua tai tuotetta, hän pyrkii tekemään mahdollisimman hyvän valinnan etsimällä tietoa netistä ja kysymällä ystäviltä ja kollegoilta kokemuksia ostopäätöksensä tueksi. Netistä löytyvät kriittiset arviot taasen saavat asiakkaan epävarmaksi ja pohtimaan päätöksensä järkevyyttä.

Tyytyväiset asiakkaat ovat pitkään asiakkaina ja ostavat enemmän. Tyytyväisyyteen kannattaa siis tähdätä. Lisäksi tyytyväisten asiakkaisen kanssa yhteispeli on sujuvaa ja kaikille mukavaa.

Aspicoressa toivomme saavamme asiakkailta mahdollisimman paljon palautetta. Valitettavan usein tieto jostakin virheestä tai ongelmasta ei kantaudu meille asti, jolloin ongelman havaitseminen ja korjaus saattaa viivästyä.

Olemme päättäneet seurata asiakkaittemme tyytyväisyyttä säännöllisesti. Päädyimme käyttämään yhtenä keskeisenä mittarina NPS suositteluindeksiä, jonka suurin vahvuus on yksinkertaisuudessa. Yhdellä kysymyksellä saadaan helposti seurattava mittari toiminnan kehittämistä varten. Se ei yksistään kerro mitä pitäsi tehdä, mutta mittarin muutos antaa tiedon kehityksen suunnasta.

Mitä on NPS?
NPS tulee sanoista ”Net promoter score” ja siihen liittyvään kysymykseen olet varmasti jossain törmännyt – ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua ystävällesi tai kollegallesi asteikolla 1 ja 10 väliltä”. Arvosanan perusteella asiakkaat jaetaan kolmeen eri luokkaan. Arvosanan 9 tai 10 antaneita kutsutaan suosittelijoiksi, sillä nämä ovat suurella todennäköisyydellä tyytyväisiä, ostavia asiakkaita.  Arvosanan 1-6 antaneet ovat tyytymättömiä ja 7-8 antaneita kutsutaan välinpitämättömiksi.

Näin lasketaan NPS arvosana

Aspicoren tulos

Vastaajista 15:lla oli Apuraha4-järjestelmä käytössä. Heidän joukossaan kaikki antoivat arvosanan 9 tai 10, minkä pohjalta saimme NPS suositteluarvosanaksi parhaimman mahdollisen eli täydet 100. Mittari on kehitetty asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja siihen uskomme sen soveltuvan hyvin, sillä yhtään Apuraha4 -asiakastamme ei ole vaihtanut järjestelmää toiseen.

Vanhempien apurahajärjestelmien osalta saimme indeksin arvoksi 66, mikä on sekin alallamme hyvä luku, sillä NPS voi vaihdella -100 – ja 100:n välillä.

Vastaajien lukumäärä oli kuitenkin pieni, joten johtopäätösten teossa pitää huomioida epävarmuus. NPS ei myöskään paljasta muutoksia, joita tapahtuu ryhmän sisällä.

Tämän takia keräämme jatkossakin asiakaspalautetta eri tavoin.

8.9.2022 Apuraha4 – järjestelmän tietoturva auditoitu

Tietoturvalla on merkittävä rooli tietosuojan, eli henkilötietojen suojaamisen, kannalta. Yhtä lailla tärkeää on suojata asiakkaiden tiedot ja prosessit mahdollisilta virheiltä ja väärinkäytöksiltä.

Hyvä tietoturva on apurahajärjestelmän perusvaatimus. Olemme Aspicoressa huomioineet tietoturvan järjestelmän suunnittelusta lähtien rakentaen järjestelmään sisälle useita tietoturvaominaisuuksia. Tietoturva on silti jatkuvaa toimintaa, jolla poistetaan ja minimoidaan tietoon liittyviä uhkia.

Aspicore pyysi tarjoukset auditoinnista kolmelta eri tietoturvayhtiöltä ja valitsi toimittajaksi Fiarone Oy:n. Testausta varten pystytettiin asiakas-instanssin kaltainen ympäristö, joka oli testauksessa hyökkäysten kohteena. Testausta suoritettiin sekä manuaalista että automaattista testausta hyödyntämällä.

Vaikka tiesin, että olemme omin voimin pyrkineet huolehtimaan tietoturvasta hyvin, niin silti hieman perhosia oli vatsassa testauksen tuloksia odotellessa. Tietoturvasta ei voi eikä pidä koskaan olla liian varma.

Järjestelmämme sai hyvän testituloksen ja löydösten ja testauksen arviointiasteikon perusteella arvosanan ”Kiitettävä”.

Aspicore Apuraha4 – Kiitettävä tietoturva

Testiraportissa todettiin myös, että palvelu sekä sen käyttämät rajapinnat on rakennettu siten, että tietoturva on osa arkkitehtuuria ja siinä on toteutettu yleisesti tunnettuja parhaita käytäntöjä.

Jatkamme tietoturvan huomioon ottamista ja tuomme jatkossakin uusia tietoturvaa parantavia ominaisuuksia asiakkaillemme.

Hyvä tietoturva tietenkin myös maksaa ja on osa palvelumaksuamme. Huono tietoturva voi kuitenkin olla moninkertaisesti kalliinpaa. Siksi tietoturvasta ei kannata tinkiä.

Juha Tanner

5.9.2022 – Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja. Säätiön kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Hakijoina on pääosin yhdistyksiä, mutta myös yksityishenkilöt voivat hakea apurahaa.

Säätiö päätyi Aspicoren Apuraha4-järjestelmään, kun olimme esitelleet järjestelmää hallitukselle ja tehneet tarjouksen käyttöönotosta.

Asiakkaalla oli tietosisältö hakemuslomakkeita varten valmiiksi mietittynä ja käyttöönotto saatiin tehtyä muutaman yhteisen palaverin perusteella. Koska säätiö jakaa pääosin avustuksia yhdistyksille, päätettiin ottaa käyttöön organisaatio-toiminnallisuudet, mikä helpottaa hakemusten hallintaa niiden koko elinkaaren ajalla.

Järjestelmään päätettiin myös tuoda historiatietoja aikaisemmin myönnetyistä apurahoista, jolloin selvitykset aikaisemmista myönnöistä saadaan myös tehtyä järjestelmän kautta.

Järjestelmä avautui hakijoille 1.9.2022 ja säätiö järjesti järjestelmän käytöstä tiedotus- ja koulutustilaisuudet kolmella eri paikkakunnalla.

5.9.2022 Savon Syöpärahastolle Apuraha4 -järjestelmä

Apurahajärjestelmän kirjautumissivu

Savon Syöpärahasto on Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen yhteydessä toimiva apurahoja jakava rahasto, joka tukee syöpätutkimuksen tekemistä Pohjois-Savon alueella ja Itä-Suomen yliopistossa.

Yhdistys siirtyi käyttämään Apuraha4 järjestelmää ja käyttöönotto tehtiin kesän aikana.

Apurahajärjestelmän kirjautumissivu
Kirjautumissivu apurahajärjestelmään

2.8.2022 Arvo ja Lea Ylppö Säätiö uudistui

Säätiö päätti uudistaa kotisivunsa uudella ilmeellä. Jotta uudistus ei jäisi pelkästään kotisivuihin, tuli harkintaan myös apurahajärjestelmän uudistus.

Säätiö tuli Aspicoren asiakkaaksi jo vuonna 2012 ja apurahajärjestelmän korkea ikä jo hieman näkyi järjestelmässä, vaikka pientä kehitystä on tehty vuosien varrella. Säätiö päättikin päivittää järjestelmänsä Aspicoren Apuraha4:ään. Vaihdos aikataulutettiin ajankohtaan, jolloin apurahahaku seuraavan kerran avautuisi.

Aspicore tarjosi siirtymisen ”avaimet käteen” ja uudistus vaati vain pari yhteistä Teams-palaveria, joissa sovittiin uusien tarpeiden huomioon ottamisesta.

Samalla säätiö siirtyi käyttämään uutta domain-osoitetta ylpposaatio.fi. Muutoksen yhteydessä myös apurahajärjestelmän osoitteeksi tuli ylpposaatio.apurahat.net, vaikka vanhakin osoite johtaa uudistuneeseen järjestelmään.

20.4.2022 – Riitta ja Jorma J . Takasen  säätiö Aspicoren asiakkaaksi

Säätiön tarkoituksena on elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden sekä teknologisen osaamisen kehittäminen, kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen ja edistäminen sekä Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Riitta ja Jorma J. Takasen Säätiön apurahajärjestelmä

Apuraha4 käyttöönotto aloitettiin helmikuussa ja järjestelmä avattiin hakijoille 16.3.2022 , joten käyttöönotto tehtiin melko tiiviissä aikatauluassa. Viimeisenä vaiheena oli englanninkielisten ohjeiden ja fraasien kääntäminen, joka ei juuri tuonut viivettä, sillä säätiöllä oli ennestään hyvät englanninkieliset ohjeistukset hakijoille.